Tìm lời bài hát - Search Lyric

2013/12/13

Sổ tay R

Kể từ thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2013 .
Ghi chép quá trình tìm hiểu R.

Thư mục làm việc hiện hành: 
getwd()
File > Change Dir
dir()
setwd(path)

2013/10/17

Giới thiệu sơ về thuật toán PageRank 1998


Giới thiệu sơ về thuật toán PageRank 1998


Về lịch sử hay các chi tiết khác về thuật toán này có thể xem rõ hơn tại Wikipedia about PageRank Google 1998
Mình sẽ đi thẳng vào việc giải thích PageRank là gì và thuật toán tính cụ thể:
PageRank xuất hiện nhằm trả lời cho câu hỏi: "Xác suất để một người truy cập một trang web cụ thể nào đó là bao nhiêu?".
Nói về cách thức truy cập một trang web, ví dụ như tôi muốn đi tới trang uit.edu.vn thì có hai cách:
  1. Đi từ một liên kết nào đó dẫn tới uit.edu.vn, ví dụ như trên kết quả tìm kiếm uit edu của google có liên kết dẫn tới.
  2. Gõ trực tiếp vào thanh địa chỉ và tới uit.edu.vn

2013/09/14

Máy Trạng thái Hữu hạn - Finite State Machines


regexp = r'"(:?[^\\]|(:?\\.))*"'

regexp = r'a+1+'
 edges = { 
(1, 'a'): 2,
(2, 'a'): 2,
(2, '1'): 3,
(3, '1'): 3}
accepting = [3]

def fsmSimulator(string, current, edges, accepting):
    if string == "":
        return current in accepting
    else:
        letter = string[0]
        if (current, letter) in edges:
            current = edges[(current, letter)]
            return fsmSimulator(string[1:], current, edges, accepting)
        else:
            return False


> fsmSimulator("aa1", 1, edges, accepting)

Máy trạng thái hữu hạn có 2 loại: máy trạng thái hữu hạn xác định và máy trạng thái hữu hạn không xác định.
Ví dụ ở trên là máy trạng thái hữu hạn xác định. Ví dụ sau nói về máy trạng thái hữu hạn không xác định, cụ thể là ở nhãn "epsilon", cho phép rẽ nhánh từ một nút. (Nhãn epsilon này cũng giải thích cho việc khi đầu vào rỗng '' thì vẫn còn khả năng duyệt FSM được). 

VD:
 regexp = r'ab+c?|a+'
 edges = {
(1, 'a'): [2,3]
(2, 'a'): [2]
(3, 'b'): [4,3]
(4, 'c'): [5]
}
accepting = [2,5]

 def nfsmSimulator(string, current, edges, accepting):
    if string == "":
        return current in accepting
    else:
        letter = string[0]
        if (current, letter) in edges:
            newstates = edges[(current, letter)]

            for newstate in newstates:
                if

nfsmSimulator(string[1:], newstate, edges, accepting)
                return True
        return False

2013/01/06

Hướng dẫn làm bài thi môn Tiếng Anh Tốt nghiệp/ĐH-CĐ

Để làm bài thật tốt, trước tiên cần nắm được cấu trúc đề thi, cứ tuân theo câu nói "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Trước tiên là về đề thi Tốt nghiệp môn Tiếng Anh.